top
logo

>> Hírdetmény <<


Kezdőlap Kamaránkról
A Kamaráról
Rövid ismertető a Kamaráról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: bkmmk   
2009. december 17. csütörtök, 09:47

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A köztestület neve:
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
(a továbbiakban: területi kamara)
Rövidítése: BKMK
1.2. A területi kamara székhelye:
6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II. 8.
1.3. A területi kamara illetékességi területe:
Bács-Kiskun Megye közigazgatási területe
1.4.     A kamara pecsétje:
Köriratban a területi kamara neve és székhelye, középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte egy kívül hatszögletű, belül kör alakú, függőlegesen felhasított és függőleges vonalakkal árnyékolt díszítés.

2. A KAMARA CÉLJA ÉS FELADATA

A kamara célja a törvényi meghatározáson túl:
- a köz érdekében ügyelni arra, hogy a mérnöki munkában egyaránt érvényesüljenek a műszaki, az etikai, a gazdasági, a környezetvédelmi és a kulturális szempontok,
- őrködni a szakmai illetékesség érvényesülésén,
- elősegíteni – a mérnöki tevékenység megfelelő színvonala érdekében – az ajánlott díjszabás meg-valósítását és érvényre juttatását,
- figyelemmel kísérni a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcsi elismerését,
- megismertetni a társadalommal a mérnöki munka valós értékét és jelentőségét a fejlődésben, képvi-selni enne anyagi-erkölcsi elismertetését,
- támogatni a mérnökök szerzői jogainak elismerését,
- képviselni tagjai érdekeit az országos Magyar Mérnöki Kamarában,
- vezeti a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzéket.

3. A KAMARA SZERVEZETE, HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE

3.1. A taggyűlés
A kamara legfelsőbb szerve, melyet szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyű-lést akkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább 20 %-a kéri.
A taggyűlésen a területi kamara valamennyi tagja szavazati joggal, valamennyi tagjelöltje és a területi kama-ra titkára, továbbá az országos Magyar Mérnöki Kamara tisztségviselője tanácskozási joggal vehet részt.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlés időpontját követő 60 napon belül kell összehívni.
A taggyűlés határoz az alapszabály jóváhagyásáról.
3.2.    Az elnökség:
3.2.1.     Az elnökség összetétele
- elnök
- alelnök
- elnökségi tagok (7 fő)
3.2.2.     Az elnökség feladat- és hatásköre.
a.) Az elnökség a kamarai törvény, valamint ezen alapszabály rendelkezéseinek, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara határozatainak végrehajtási rendjére Szervezeti és Működési Szabályzatot (to-vábbiakban: SZMSZ) készít, ill. módosít az országos küldöttgyűlés határozatával való összhang érdekében, ezen határozatok meghozatalát követő 90 napon belül. Az SZMSZ-ben kell felsorolni az egyéb belső szabályzatokat is, és ezek jóváhagyásáról szintén az Elnökség dönt.
b.) Az elnökség határoz:
- a tagsági viszony ügyeiről,
- a tervezői, ill. a szakértői jogosultságokról és a névjegyzékbe vételről a szakmai tago-zatok szakmai állásfoglalásának figyelembe vételével,
- a helyi csoportalakításáról, ügyrendjéről,
- közhasznú társaság alapításáról,
- a székhely címváltozásáról.
- Pártoló Tag felvételéről,
- a Kitüntetési Szabályzatnak megfelelő területi kamarai kitüntetés odaítéléséről.
c.) Az elnökség a taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze. A taggyűlést az elnökség 30 napon belül akkor is köteles összehívni, ha ezt a tagok 20 %-a írásban kéri. Az elnök-ség a taggyűlésről szóló meghívót a tagoknak és a tagjelölteknek névreszólóan, a napirend meg-jelölésével, 15 nappal korábban küldi meg. A taggyűlésre meg kell hívni – tanácskozási joggal – a területi kamara titkárát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, ha nem tagja a területi kamarának.
d.) Az elnökség feladata a taggyűlés napirendjén szereplő ügyek előkészítése.
e.) Az elnökség az országos küldöttgyűlés tagdíj-megállapító határozata alapján a tagokat a tagdíj kötelezettségükről értesíti a befizetési kötelezettség előtt 30 nappal.
f.) Az elnökség a területi kamara nevében és képviseletében jogosult állásfoglalást kialakítani, és el-nöki aláírással közétenni,
g.) Az elnök-a területi kamara képviseletén túl- felel a területi kamarának a taggyűlés által elfogadott költségvetési terv keretei között jogszerű gazdálkodásért.
3.2.3.     Az elnökség működése
a.) A taggyűlések közötti időszakban a vonatkozó jogszabályoknak és a taggyűlési határozatoknak meg-felelően irányítja a területi kamara működését és végrehajtja feladatait.
b.) Az elnökséget az elnök hívja össze, szükség szerint gyakorisággal, de negyedévente legalább egy-szer. Az elnökségi ülésre – tanácskozási joggal – a felügyelő és az etikai-fegyelmi bizottság elnökét, valamint a területi kamara titkárát is meg kell hívni.
3.2.5.     Az elnök helyettesítési rendje:
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az általuk kijelölt elnökségi tag. Kijelölés hiányában az elnökség határoz.
3.3.     A titkárság
A törvényben meghatározottak szerint.
3.4.     A felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság tagjainak száma: 5 fő
3.5.     Az etikai-fegyelmi bizottság.
Az etikai-fegyelmi bizottság tagjainak száma: 5 fő.
A bizottság véleményezi a pártoló tagság iránti kérelmet.
3.6.     Póttagok:
Az elnökségi, a felügyelő és az etikai-fegyelmi bizottsági tagok, valamint az országos küldöttek megbízásá-nak határidő előtti, esetleges megszűnése miatt megüresedett helyet ennek a tisztségnek az első (követke-ző) megválasztott póttagja tölti be a legközelebbi választásig. Póttag hiányában a megüresedett helyre a következő taggyűlésen kell – a hátralévő megbízatási időre – új tisztségviselőt választani.
A póttagok száma:
- elnökségi póttag: 0 – 4 fő
- bizottsági póttag: 0 – 4 fő bizottságonként
- az országos küldöttségi póttag a szükséges küldöttek számának kb. 10 %-a
3.7.     A helyi csoportok:
A területi kamara illetékességi területén legalább 10 fő kamarai tag kezdeményezése alapján települési, térségi, munkahelyi csoport alakítható, amennyiben ez a helyi érdekek képviseletét és a területi kamarai feladatok megoldását elősegíti.
A helyi csoport működését ügyrendben szabályozza. A helyi csoport alakítását és a helyi csoport ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.
3.8.     Tagozati szakcsoport:
A területi kamara illetékességi területén legalább 10 fő szakmai csoportot, szakcsoportot alakíthat a szakmai érdekek érvényesítésére.
A szakcsoport alakítását és ügyrendjét a szakmai tagozat véleményének meghallgatásával az elnökség hagyja jóvá.

Módosítás dátuma: 2010. március 10. szerda, 10:43
 

badogos segedlet banner

Statisztika

Tagok : 112
Tartalom : 410
Webcímek : 7
Tartalom találatai : 357434

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Kerekes István

gépészmérnök

1952 – 2023

 

 

A KÖZBESZERZÉSEK MÉRNÖKI SZEMMEL
2022. NOVEMBER 11.

közbeszerzés2022nov11


bottom

Támogatja a Joomla!. Designed by: ThemZa tutorials ntchosting Valid XHTML and CSS.